CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002325.000.00.00.H10 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 27638 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 35477 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.010833.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 13714 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.002327.000.00.00.H10 - 47.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 17320 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.002325.000.00.00.H10 - 45.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 17274 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2.002326.000.00.00.H10 - 46.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 17888 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 2.000751.000.00.00.H10 - 40. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 16793 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 2.000744.000.00.00.H10 - 28. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 16493 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.010812.000.00.00.H10 - 6. Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 11188 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 2.002308.000.00.00.H10 - 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 17332 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 33838 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 32349 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 32681 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.001753.000.00.00.H10 - 25. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 38046 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 36470 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 51681 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.010810.000.00.00.H10 - 4. Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 29209 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Tân Hòa Hộ tịch (X) 33339 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 2.001947.000.00.00.H10 - 31. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 39911 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 38576 4 Nộp hồ sơ mức 4