CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004047.000.00.00.H10 - Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Xã Tân Hưng Giao thông vận tải (X) 23960 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.004002.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Xã Tân Hưng Giao thông vận tải (X) 23129 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.003970.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Xã Tân Hưng Giao thông vận tải (X) 24994 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Xã Tân Hưng Giao thông vận tải (X) 24024 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.003930.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Xã Tân Hưng Giao thông vận tải (X) 24018 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Xã Tân Hưng Nông nghiệp và PTNT (X) 16136 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Xã Tân Hưng Nông nghiệp và PTNT (X) 16138 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Xã Tân Hưng Nông nghiệp và PTNT (X) 15960 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Xã Tân Hưng Nông nghiệp và PTNT (X) 16662 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Xã Tân Hưng Nông nghiệp và PTNT (X) 16925 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Xã Tân Hưng Nông nghiệp và PTNT (X) 17425 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.001621.000.00.00.H10 - 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) Xã Tân Hưng Nông nghiệp và PTNT (X) 17790 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Xã Tân Hưng Công thương (X) 15883 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Xã Tân Hưng Công thương (X) 15081 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Xã Tân Hưng Môi trường (cấp xã, phường) 15882 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.002327.000.00.00.H10 - 47.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 18283 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.002325.000.00.00.H10 - 45.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 18409 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.002326.000.00.00.H10 - 46.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 18930 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.000751.000.00.00.H10 - 40. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 17756 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000744.000.00.00.H10 - 28. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 17454 Toàn trình Nộp hồ sơ