CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. UBND xã Phước Tín Hộ tịch (X) 10752 2
2 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. UBND xã Phước Tín Hộ tịch (X) 10752 2
3 Công nhận hòa giải viên. UBND xã Phước Tín Hộ tịch (X) 11021 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải. UBND xã Phước Tín Hộ tịch (X) 11232 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Thôi làm hòa giải viên. UBND xã Phước Tín Hộ tịch (X) 11011 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên. UBND xã Phước Tín Hộ tịch (X) 11199 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 21.Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND xã Phước Tín Công an (X) 10021 2
8 20. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND xã Phước Tín Công an (X) 9921 2
9 18. Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã UBND xã Phước Tín Công an (X) 9751 2
10 17. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Phước Tín Công an (X) 9870 2
11 16. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Phước Tín Công an (X) 9812 2
12 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND xã Phước Tín Công an (X) 10154 2
13 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã UBND xã Phước Tín Công an (X) 9811 2
14 13. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Phước Tín Công an (X) 9757 2
15 12. Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Phước Tín Công an (X) 9839 2
16 11.Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Phước Tín Công an (X) 9842 2
17 10. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Phước Tín Công an (X) 9913 2
18 9. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Phước Tín Công an (X) 9749 2
19 8. Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Phước Tín Công an (X) 9801 2
20 7. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Phước Tín Công an (X) 9758 2