CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Xã Đồng Tiến Công thương (X) 14131 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Xã Đồng Tiến Môi trường (cấp xã, phường) 13879 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn Xã Đồng Tiến Hộ tịch (X) 35271 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Đồng Tiến Hộ tịch (X) 38335 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh Xã Đồng Tiến Hộ tịch (X) 45040 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Đồng Tiến Hộ tịch (X) 31436 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.010824.000.00.00.H10 - 13.2. Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng Xã Đồng Tiến Lao động - TBXH (X) 32584 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.001731.000.00.00.H10 - 27. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Xã Đồng Tiến Lao động - TBXH (X) 31779 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử Xã Đồng Tiến Hộ tịch (X) 28965 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 1.004746.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn Xã Đồng Tiến Hộ tịch (X) 30113 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh Xã Đồng Tiến Hộ tịch (X) 31151 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Đồng Tiến Hộ tịch (X) 33045 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Đồng Tiến Hộ tịch (X) 31105 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Đồng Tiến Hộ tịch (X) 30948 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. Xã Đồng Tiến Hộ tịch (X) 29975 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Đồng Tiến Hộ tịch (X) 37885 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Đồng Tiến Hộ tịch (X) 28463 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Đồng Tiến Hộ tịch (X) 30086 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Đồng Tiến Hộ tịch (X) 29656 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. Xã Đồng Tiến Hộ tịch (X) 30779 3 Nộp hồ sơ mức 3