CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Minh Tâm Nông nghiệp và PTNT (X) 16893 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Minh Tâm Nông nghiệp và PTNT (X) 17396 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.001621.000.00.00.H10 - 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND xã Minh Tâm Nông nghiệp và PTNT (X) 17746 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã Minh Tâm Công thương (X) 15857 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã Minh Tâm Công thương (X) 15053 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND xã Minh Tâm Môi trường (cấp xã, phường) 15815 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 31187 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 31842 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 30626 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 38964 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 29518 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 46331 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 39492 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 32540 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 32188 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 34328 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 32145 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 31983 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 30924 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 31900 Một phần Nộp hồ sơ