# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 35372 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003930.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Xã Tiến Hưng Giao thông vận tải (X) 31949 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.002307.000.00.00.H10 - 17. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 35986 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.010028.000.00.00.H10 - 17. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) Xã Tiến Hưng Công an (X) 18610 Một phần
5 2.002325 - 45.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 27710 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010833.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 22512 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Xã Tiến Hưng Nông nghiệp và PTNT (X) 24118 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.008903.000.00.00.H10 - 6. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Xã Tiến Hưng Văn hóa thể thao (X) 20964 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001090.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29082 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001156.000.00.00.H10 - 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 24143 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000346.000.00.00.H10 - 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20586 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Xã Tiến Hưng Đất đai (X) 48546 Một phần
13 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn Xã Tiến Hưng Hộ tịch (X) 45718 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004441.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Xã Tiến Hưng Giáo dục - Đào tạo (X) 24565 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004485.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Xã Tiến Hưng Giáo dục - Đào tạo (X) 21558 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.001805.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Xã Tiến Hưng Quân sự (X) 25382 Một phần
17 1.001748.000.00.00.H10 - 5. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập. Xã Tiến Hưng Quân sự (X) 24403 Một phần
18 2.000029.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần). Xã Tiến Hưng Quân sự (X) 23246 Một phần
19 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 40873 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 39963 Toàn trình Nộp hồ sơ