# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002326 - 46.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Minh Lập Lao động - TBXH (X) 35756 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.008903.000.00.00.H10 - 6. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng UBND xã Minh Lập Văn hóa thể thao (X) 20904 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.001090.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã Minh Lập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29022 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.001156.000.00.00.H10 - 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Minh Lập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 24069 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000346.000.00.00.H10 - 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND xã Minh Lập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20523 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.004441.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND xã Minh Lập Giáo dục - Đào tạo (X) 24522 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004485.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. UBND xã Minh Lập Giáo dục - Đào tạo (X) 21491 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.001805.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND xã Minh Lập Quân sự (X) 25343 Một phần
9 1.001748.000.00.00.H10 - 5. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập. UBND xã Minh Lập Quân sự (X) 24360 Một phần
10 2.000029.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần). UBND xã Minh Lập Quân sự (X) 23193 Một phần
11 1.000748.000.00.00.H10 - 15. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình UBND xã Minh Lập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20101 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.003197.000.00.00.H10 - 7. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Minh Lập Công an (X) 18504 Một phần
13 1.004194.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Minh Lập Công an (X) 18903 Một phần
14 1.001120.000.00.00.H10 - 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) UBND xã Minh Lập Văn hóa thể thao (X) 19225 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000794.000.00.00.H10 - 7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND xã Minh Lập Văn hóa thể thao (X) 19975 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Minh Lập Đất đai (X) 48470 Một phần
17 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND xã Minh Lập Hộ tịch (X) 45591 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND xã Minh Lập Lao động - TBXH (X) 40806 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND xã Minh Lập Lao động - TBXH (X) 39882 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.004047.000.00.00.H10 - Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND xã Minh Lập Giao thông vận tải (X) 32465 Toàn trình Nộp hồ sơ