CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 32540 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 29520 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 32145 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 39492 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.001653.000.00.00.H10 - 35. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 39315 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001699.000.00.00.H10 - 34. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 42344 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001257.000.00.00.H10 - 16. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 30454 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010820.000.00.00.H10 - 11. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 32581 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.010817.000.00.00.H10 - 8. Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 32608 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.010811.000.00.00.H10 - 5. Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 21846 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010825.000.00.00.H10 - 14. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 29750 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010804.000.00.00.H10 - 2. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 29413 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010803.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 31285 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001310.000.00.00.H10 - 19. Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 29717 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001731.000.00.00.H10 - 27. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 32892 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010814.000.00.00.H10 - 21. Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 15168 Toàn trình Nộp hồ sơ