Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

- Bước 2: Sở Công Thương xử lý hồ sơ và thẩm định.

+ Đối với trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực thì trình tự thực hiện giống như thủ tục Cấp mới.

+ Đối với trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng và cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất.

Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Công Thương phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định “Đạt”, Sở Công Thương phê duyệt cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở.

- Bước 4: Đến ngày hẹn, Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận hành chính công chuyên ngành Công Thương.

b) Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ :

- Đối với trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng:

(1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Bản chính do chủ cơ sở đơn vị ký tên, đóng dấu (nếu có)).

- Đối với trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực:

(1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Bản chính do chủ cơ sở đơn vị ký tên, đóng dấu (đóng dấu)).

(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề là sản xuất thực phẩm (Bản sao).

(3)  Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất thực phẩm đối với doanh nghiệp (Bản chính do chủ cơ sở ký tên, đóng dấu) hoặc Bản tự đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (Bản chính do chủ cơ sở ký tên).

(4)  Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất (Bản sao).

(5) Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm (Bản sao).

- Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất.

(1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Bản chính do chủ cơ sở đơn vị ký tên, đóng dấu).

(2) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp lần đầu (Bản chính).

(3) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (đóng thành cuốn).

d) Thời hạn giải quyết:

+ Đối với trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng và cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý công nghiệp

g)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng  nhận.

h)  Phí, lệ phí:  

- Đối với trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng và cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất

+ Phí thẩm định: không.

+ Lệ phí: không.

- Đối với trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.

+ Phí thẩm định: 3.000.000 đồng/cơ sở.

+ Lệ phí: không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đối với cơ sở sản xuất là doanh nghiệp: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu 1c, Phụ lục I, Thông tư  số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương; Bản thuyết minh về cơ sở vật chất trang thiết bị và dụng cụ sản xuất thực phẩm theo Mẫu 2a, Phụ lục II, Thông tư  số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương;

- Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Phụ lục I mẫu 1d Thông tư  số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương; Bản tự đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo Phụ lục II mẫu 2b Thông tư  số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm là doanh nghiệp thực hiện theo quy định theo Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29 của Mục 2 Chương VI Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

- Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thực hiện theo Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 43 của Mục 7 Chương VI Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

- Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 58/2014/TT-BCT Ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (bị mất hoặc bị hỏng) Tải về biểu mẫu
2 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (do thay đổi VT địa lý)
3 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( do thay đổi VT địa lý)
4 Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ (do thay đỏi VT địa lý) Tải về biểu mẫu
5 Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (do thay đổi VT địa lý)
6 Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất (do thay đổi VT địa lý)
7 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (do thay đổi tên CS)
8 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp lần đầu (do thay đỏi tên CS)
9 Văn bản, tài liệu chứng minh sự thay đổi (do thay đổi tên CS)