Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 2.2 Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Thay đổi HĐ của thương nhân nước ngoài,tên gọi, nội dung hoạt động, nơi ĐK thành lập, giấy phép bị rách, mất, tiêu hủy)

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

  B1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ.

B2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả - BQL Khu kinh tế.

B3: Doanh nghiệp đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả để nhận kết quả.

b) Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả - Ban quản lý Khu kinh tế

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký

- Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ;

          - Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

 + Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác:

          - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Các giấy tờ này phải dịch ra tiếng Việt và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh đã được cấp.

          + Thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài :

 - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh đã được cấp (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:

. Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở từ một tỉnh, TP này sang một tỉnh, TP khác thì thời gian giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

. Trường hợp thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài; thay đổi tên gọi; thay đổi nội dung họat động; thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; GP bị rách, mất hay bị tiêu hủy thì thời gian giải quyết là 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          - Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đối với hồ sơ Văn phòng đại diện, phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận đối với hồ sơ Văn phòng đại diện phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.

          Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

          Thông tư số 11 /2006/TT-BTM ngày  28  tháng  9  năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định 72/2006/NĐ-CP; Hiêu lực kể từ ngày 02/11/2006;

          Thông tư 73/1999/TT-BTC ngày 14/6/1999 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của thương nhân nước ngòai tại Việt Nam. Hiêu lực kể từ ngày 01/7/1999.

Công văn số 7190/BCT-KH ngày 15/08/2008 của Bộ Công thương Hướng dẫn Ban quản lý các KCN-KCX và KTT cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị cấp lại GP thành lập VPDD
2 GCN ĐKKD/GCN thành lập doanh nghiệp
3 Giấy phép thành lập vp đại diện đã được cấp