Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 379
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 170
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 1
ĐÃ HOÀN THÀNH: 57

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 170
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 170
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 1
ĐÃ HOÀN THÀNH: 57

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 1906
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 1906
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 1
ĐÃ HOÀN THÀNH: 207

Một cửa điện tử

Tháng 07/2018

Tỉnh Bình Phước giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 16/07/2018)

NĂM 2018

19.485 *

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 18.095

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 18.493

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

THÁNG

7

Tổng số:

3.667

Kỳ trước:

1.761

Đã tiếp nhận:

1.906

Đã giải quyết:

2.695

THÁNG

6

Tổng số:

4.971

Kỳ trước:

1.466

Đã tiếp nhận:

3.505

Đã giải quyết:

3.198

THÁNG

5

Tổng số:

4.791

Kỳ trước:

1.340

Đã tiếp nhận:

3.451

Đã giải quyết:

3.322

THÁNG

4

Tổng số:

3.869

Kỳ trước:

1.296

Đã tiếp nhận:

2.573

Đã giải quyết:

2.524

THÁNG

3

Tổng số:

4.009

Kỳ trước:

1.630

Đã tiếp nhận:

2.379

Đã giải quyết:

2.713

THÁNG

2

Tổng số:

3.549

Kỳ trước:

1.958

Đã tiếp nhận:

1.591

Đã giải quyết:

1.919

THÁNG

1

Tổng số:

4.080

Kỳ trước:

1.390

Đã tiếp nhận:

2.690

Đã giải quyết:

2.122

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH