Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 6306
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 6306
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 32
ĐÃ HOÀN THÀNH: 1492

Một cửa điện tử

Tháng 05/2018

Tỉnh Bình Phước giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 28/05/2018)

NĂM 2018

22.291

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 19.921

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 15.315

THÁNG

5

Tổng số:

10.919

Kỳ trước:

4.613

Đã tiếp nhận:

6.306

Đã giải quyết:

3.963

THÁNG

4

Tổng số:

7.951

Kỳ trước:

3.011

Đã tiếp nhận:

4.940

Đã giải quyết:

3.326

THÁNG

3

Tổng số:

6.434

Kỳ trước:

2.944

Đã tiếp nhận:

3.490

Đã giải quyết:

3.419

THÁNG

2

Tổng số:

5.014

Kỳ trước:

3.156

Đã tiếp nhận:

1.858

Đã giải quyết:

2.070

THÁNG

1

Tổng số:

5.697

Kỳ trước:

2.370

Đã tiếp nhận:

3.327

Đã giải quyết:

2.537

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH