Dịch vụ công

# Dịch vụ công Lĩnh vực Cấp giải quyết Đơn vị Mức độ
1 1. Cấp bản sao từ sổ gốc Tư Pháp - Cấp huyện Cấp Huyện Huyện Chơn Thành 2
2 1. Cấp bản sao từ sổ gốc Tư Pháp - Cấp huyện Cấp Huyện Huyện Phú Riềng 2
3 1. Cấp bản sao từ sổ gốc Tư Pháp - Cấp huyện Cấp Huyện TX Đồng Xoài 2
4 1. Cấp bản sao từ sổ gốc Tư Pháp - Cấp huyện Cấp Huyện TX Bình Long 2
5 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Tài Nguyên Môi Trường - Cấp huyện Cấp Sở Sở Thông tin và Truyền thông 2
6 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Tài Nguyên Môi Trường - Cấp huyện Cấp Huyện Huyện Phú Riềng 2
7 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Tài Nguyên Môi Trường - Cấp huyện Cấp Huyện TX Đồng Xoài 2
8 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Tài Nguyên Môi Trường - Cấp huyện Cấp Huyện TX Bình Long 2
9 1. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện Cấp Sở Sở Thông tin và Truyền thông 2 Nộp hồ sơ
10 1. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện Cấp Huyện TX Đồng Xoài 2 Nộp hồ sơ
11 1. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện Cấp Huyện TX Bình Long 2 Nộp hồ sơ
12 1. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện Cấp Huyện Huyện Phú Riềng 2 Nộp hồ sơ
13 1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch - Cấp huyện Cấp Huyện Huyện Phú Riềng 2
14 1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch - Cấp huyện Cấp Sở Sở Thông tin và Truyền thông 2
15 1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch - Cấp huyện Cấp Huyện TX Bình Long 2
16 1. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính chuyển phát Cấp Sở Sở Thông tin và Truyền thông 3 Nộp hồ sơ
17 1. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính chuyển phát Cấp Huyện Huyện Bù Đốp 3 Nộp hồ sơ
18 1. Cấp giấy phép tài liệu không kinh doanh Xuất Bản Cấp Sở Sở Thông tin và Truyền thông 3 Nộp hồ sơ
19 1. Cấp giấy phép tài liệu không kinh doanh Xuất Bản Cấp Huyện Huyện Bù Đốp 3 Nộp hồ sơ
20 1. Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí Cấp Sở Sở Thông tin và Truyền thông 3 Nộp hồ sơ