Dịch vụ công

# Dịch vụ công Lĩnh vực Cấp giải quyết Đơn vị Mức độ
1 18. Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. Đất đai 2
2 12. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Đất đai 2
3 13. Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý. Đất đai 2
4 23. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện. Đất đai 2
5 30. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Đất đai 2
6 29. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Đất đai 2
7 37. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Đất đai 2
8 5. Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. Bảo vệ môi trường 2
9 10. Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản . Bảo vệ môi trường 2
10 13. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Bảo vệ môi trường 2
11 14. Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Bảo vệ môi trường 2
12 15. Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh. Bảo vệ môi trường 2
13 16. Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Bảo vệ môi trường 2
14 20. Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. Bảo vệ môi trường 2
15 3. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC), hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST), hồ sơ mời quan tâm (HSMQT). Xây dựng công trình 2
16 4. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Xây dựng công trình 2
17 6. Thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự toán gói thầu xây lắp (làm căn cứ để điều chỉnh giá hợp đồng do điều chỉnh giá vật liệu, nhiên liệu; điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công) Xây dựng công trình 2
18 7. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 2
19 14. Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng Công chứng 2