Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Lĩnh vực Đơn vị Mức độ Lượt xem
1 Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở nông thôn Lĩnh vực hành chính tư pháp Xã Minh Tâm 1 190
2 3. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Thủ tục hành chính chung 2 128
3 4. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Thủ tục hành chính chung 2 32
4 5. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Thủ tục hành chính chung 2 25
5 6. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Thủ tục hành chính chung 2 89
6 3. Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ Văn thư, lưu trữ 2 67
7 3. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Thực hiện chính sách BHYT 2 37
8 1. Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư kinh doanh các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp,khu kinh tế sử dụng vốn đầu tư của nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân 2 34
9 2. Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư kinh doanh các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp,khu kinh tế sử dụng vốn đầu tư của nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân 2 95
10 3. Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Đầu tư kinh doanh các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp,khu kinh tế sử dụng vốn đầu tư của nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân 2 25
11 4. Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư kinh doanh các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp,khu kinh tế sử dụng vốn đầu tư của nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân 2 30
12 5. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư kinh doanh các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp,khu kinh tế sử dụng vốn đầu tư của nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân 2 27
13 6. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư kinh doanh các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp,khu kinh tế sử dụng vốn đầu tư của nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân 2 26
14 1.Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Bảo trợ xã hội 2 25
15 2. Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Bảo trợ xã hội 2 24
16 3. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Bảo trợ xã hội 2 22
17 4. Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Bảo trợ xã hội 2 22
18 5. Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Bảo trợ xã hội 2 23
19 6. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội 2 24