Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của các tỉnh Bình Phước

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 30 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

          Đối với nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý:

          - Bước 1: Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án) lập báo cáo quyết toán năm, gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) được phân cấp quản lý.

          Nội dung báo cáo quyết toán về phần số liệu, chủ đầu tư thực hiện các biểu (Biểu số 01/CĐT; Biểu số 02/CĐT; Biểu số 03/CĐT; Biểu số 04/CĐT) ban hành kèm theo Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm và Công văn số 6549/BTC-ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 210/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính.

Chủ đầu tư phải đối chiếu số liệu về kế hoạch và vốn đã thanh toán với Kho bạc nhà nước trước khi lập báo cáo quyết toán năm. Phần thuyết minh báo cáo quyết toán: Đối với chủ đầu tư thực hiện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Nhà nước giao trong năm; thuyết minh các tồn tại, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn; đề xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan đến quản lý vốn đầu tư.

          - Bước 2: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện thẩm định quyết toán của các chủ đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính.

          Trường hợp báo cáo quyết toán năm của chủ đầu tư lập chưa đúng quy định, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện thông báo cho chủ đầu tư hoàn chỉnh báo cáo hoặc lập lại báo cáo để thẩm định.

          Kho bạc nhà nước tỉnh tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác do Kho bạc nhà nước kiểm soát thanh toán, gửi Sở Tài chính.

          Nội dung báo cáo quyết toán về phần số liệu, đối với Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác do Kho bạc nhà nước kiểm soát thanh toán theo các mẫu biểu (Biểu số 01/KBQT; Biểu số 02/KBQT; Biểu số 03/KBQT; Biểu số 04/KBQT; Biểu số 05/KBQT; Biểu số 06/KBQT; Biểu số 07/KBQT; Biểu số 08/KBQT) ban hành kèm theo Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm gửi Sở Tài chính.

          Nội dung báo cáo quyết toán về phần số liệu, đối với cơ quan cấp trên được phân cấp quản lý của chủ đầu tư, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện các biểu (Biểu số 01/CQTH; Biểu số 02/CQTH; Biểu số 03/CQTH; Biểu số 04/CQTH) ban hành kèm theo Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Công văn số 6549/BTC-ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 210/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính.

          Thời hạn khóa sổ để lập báo cáo quyết toán là cuối ngày 31 tháng 01 năm sau (gồm ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã). Số vốn được thanh toán đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau được báo cáo vào quyết toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch; số vốn thanh toán sau ngày 31 tháng 01 năm sau được báo cáo vào quyết toán ngân sách nhà nước năm sau.

          - Bước 3: Sở Tài chính thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện và Kho bạc nhà nước tỉnh; tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân để trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn.

          Chậm nhất 05 ngày sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, UBND tỉnh gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

          Đối với nguồn vốn do ngân sách cấp huyện quản lý:

          - Bước 1: Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án) lập báo cáo quyết toán năm, gửi các Phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung UBND cấp xã) được phân cấp quản lý.

          Nội dung báo cáo quyết toán về phần số liệu, chủ đầu tư thực hiện các biểu (Biểu số 01/CĐT; Biểu số 02/CĐT; Biểu số 03/CĐT; Biểu số 04/CĐT) ban hành kèm theo Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm.

Chủ đầu tư phải đối chiếu số liệu về kế hoạch và vốn đã thanh toán với Kho bạc nhà nước trước khi lập báo cáo quyết toán năm. Phần thuyết minh báo cáo quyết toán: Đối với chủ đầu tư thực hiện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Nhà nước giao trong năm; thuyết minh các tồn tại, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn; đề xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan đến quản lý vốn đầu tư.

          - Bước 2: Các Phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND cấp xã thẩm định quyết toán của các chủ đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch.

          Trường hợp báo cáo quyết toán năm của chủ đầu tư lập chưa đúng quy định, các Phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND cấp xã thông báo cho chủ đầu tư hoàn chỉnh báo cáo hoặc lập lại báo cáo để thẩm định.

          Kho bạc nhà nước các huyện, thị xã tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác do Kho bạc nhà nước kiểm soát thanh toán, gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch.

          Nội dung báo cáo quyết toán về phần số liệu, đối với Kho bạc nhà nước cấp huyện, thị thực hiện tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác do Kho bạc nhà nước kiểm soát thanh toán theo các mẫu biểu (Biểu số 01/KBQT; Biểu số 02/KBQT; Biểu số 03/KBQT; Biểu số 04/KBQT; Biểu số 05/KBQT; Biểu số 06/KBQT; Biểu số 07/KBQT; Biểu số 08/KBQT) ban hành kèm theo Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch.

          Nội dung báo cáo quyết toán về phần số liệu, đối với cơ quan cấp trên được phân cấp quản lý của chủ đầu tư, các Phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện các biểu (Biểu số 01/CQTH; Biểu số 02/CQTH; Biểu số 03/CQTH; Biểu số 04/CQTH) ban hành kèm theo Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

          Thời hạn khóa sổ để lập báo cáo quyết toán là cuối ngày 31 tháng 01 năm sau (gồm ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã). Số vốn được thanh toán đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau được báo cáo vào quyết toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch; số vốn thanh toán sau ngày 31 tháng 01 năm sau được báo cáo vào quyết toán ngân sách nhà nước năm sau.

Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm gửi các Phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND cấp xã và Kho bạc nhà nước huyện, thị xã; tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân để trình Hội đồng nhân dân huyện, thị xã phê chuẩn.

          Chậm nhất 05 ngày sau khi được Hội đồng nhân dân huyện, thị xã phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, UBND huyện, thị xã gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Đối với nguồn vốn do ngân sách cấp xã quản lý:

          Đối với ngân sách cấp xã, Kho bạc nhà nước phối hợp với UBND cấp xã rà soát, đối chiếu, bảo đảm khớp đúng số liệu giữa Kho bạc nhà nước và kế toán xã. Kết quả đối chiếu là cơ sở để UBND cấp xã báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã.

UBND cấp xã lập báo cáo quyết toán năm gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã trước ngày 28 tháng 02 năm sau để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

          b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

          c) Thành phần số lượng hồ sơ:      

          - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          Báo cáo của các Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án) cấp tỉnh gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện; Báo cáo của các Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án) cấp huyện gửi các Phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND cấp xã: Biểu số 01/CĐT; Biểu số 02/CĐT; Biểu số 03/CĐT; Biểu số 04/CĐT;

Báo cáo của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện gửi Sở Tài chính; báo cáo của các Phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND cấp xã gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch: Biểu số 01/CQTH; Biểu số 02/CQTH; Biểu số 03/CQTH; Biểu số 04/CQTH);

Báo cáo của Kho bạc Nhà nước các cấp gửi cơ quan Tài chính (Sở tài chính, Phòng Tài chính – Kế hoạch) (Biểu số 01/KBQT; Biểu số 02/KBQT; Biểu số 03/KBQT; Biểu số 04/KBQT; Biểu số 05/KBQT; Biểu số 06/KBQT; Biểu số 07/KBQT; Biểu số 08/KBQT).

- Số lượng hồ sơ: : 01 bộ bản gốc.

          d) Thời hạn giải quyết: Trong 30 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức liên quan

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân tỉnh; huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã.

          - Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo thẩm định

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Theo các Biểu mẫu của Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm; Công văn số 6549/BTC-ĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 210/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

          - Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/8/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

          - Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm;

          - Quyết định số 315/QĐ-BTC ngày 13/02/2015 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính về thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm trong lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

          - Công văn số 434/STC-ĐT ngày 23/02/2011 của Sở Tài chính về việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm.