Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 21. Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 2 108
2 22.1. Thay đổi hộ tịch Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 3 117
3 23. Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 12 112
4 24. Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 1 108
5 25. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 5 87
6 26. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 5 89
7 27. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 5 104
8 28. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 5 88
9 29. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 30 81
10 30. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 1 84
11 31. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 1 78
12 32. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 1 84
13 33. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 1 82
14 34. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 1 88
15 35. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 1 84
16 36. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 1 80
17 37. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 2 82
18 38. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 2 91
19 39. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 2 81
20 40. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 1 88