Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Thị xã Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 1 189
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Thị xã Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 1 613
3 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Thị xã Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 1 272
4 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Thị xã Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 1 379
5 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Thị xã Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 1 542
6 Cấp bản sao từ sổ gốc Thị xã Đồng Xoài Tư pháp - Cấp huyện 1 663
7 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Thị xã Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 218
8 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Thị xã Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 126
9 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Thị xã Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 346
10 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện. Thị xã Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 70 108
11 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Thị xã Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 268
12 1. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 15 255
13 2. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 285
14 3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 264
15 4. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 30 245
16 5. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 15 264
17 6. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 15 255
18 7. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 15 247
19 8. Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 15 244
20 9. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 251