Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 20 1784
2 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 25 3261
3 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 35 1555
4 Cấp GPXD Cấp mới, đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 1406 Nộp hồ sơ mức 3
5 Cấp GPXD - Xây dựng công trình có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3080
6 Cấp GPXD - Xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 1674
7 Cấp GPXD di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 3389
8 Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 2078
9 Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 2729
10 Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 2189
11 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 35 3686
12 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 3 3930 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 3 3499 Nộp hồ sơ mức 3
14 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 1 1750 Nộp hồ sơ mức 3
15 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 3 2270 Nộp hồ sơ mức 3
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 3 2935 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký thành lập hợp tác xã UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 2342
18 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 1195 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 5 2344
20 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 10 1642