Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 55. Hỗ trợ mai táng phí đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 5 190
2 56. Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 10 193
3 57. Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 10 189
4 58. Trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú. Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 5 188
5 2. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 203
6 3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 190
7 4. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 30 174
8 5. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 15 185
9 6. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 15 183
10 7. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 15 179
11 8. Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 15 174
12 9. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 174
13 10. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 170
14 11. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 194
15 12. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 20 173
16 13. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 25 172
17 14. Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 35 180
18 15.1 Cấp GPXD Cấp mới, đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 183
19 15.2 Cấp GPXD - Xây dựng công trình có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 139
20 15.3 Cấp GPXD - Xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 143