Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 277
2 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 270
3 Đăng ký, thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 269
4 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 256
5 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 253 Nộp hồ sơ
6 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 261 Nộp hồ sơ
7 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 258 Nộp hồ sơ
8 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 251 Nộp hồ sơ
9 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 248
10 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 243
11 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 244
12 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 252
13 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 258
14 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 257
15 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 253
16 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 251
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 251 Nộp hồ sơ
18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 254 Nộp hồ sơ
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 259 Nộp hồ sơ
20 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 259