Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 382 Nộp hồ sơ
2 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 411
3 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 403
4 Đăng ký, thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 399
5 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 385
6 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 388 Nộp hồ sơ
7 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 392 Nộp hồ sơ
8 Đăng ký đổi tên hợp tác xã UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 384 Nộp hồ sơ
9 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 375 Nộp hồ sơ
10 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 374
11 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 367
12 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 363
13 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 367
14 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 372
15 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 347
16 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 338
17 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 334
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 337 Nộp hồ sơ
19 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 342 Nộp hồ sơ
20 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 347 Nộp hồ sơ