Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Xóa đăng ký, đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 20 1048
2 Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4: Xóa đăng ký, đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 3 1193
3 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 20 1920
4 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 20 814
5 Chỉnh lý trang 3 và 4: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 7 291
6 Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện đã cấp UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 20 1537
7 Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp tỉnh đã cấp UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 20 987
8 (Có thuế) Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã cấp vào Giấy chứng nhận. UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 25 1267
9 (Không nộp thuế) Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã cấp vào Giấy chứng nhận. UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 20 209
10 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 35 246
11 Chỉnh lý trang 3 và 4: Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 20 887
12 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 20 989
13 Chỉnh lý trang 3 và 4: Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 15 307
14 Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 25 1111
15 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 10 1856
16 Trích đo bản đồ địa chính thửa đất UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 20 1888
17 Trích lục bản đồ địa chính, trích lục bản trích đo địa chính. UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 4 915
18 Chuyển trường đến của bậc tiểu học UBND Huyện Bù Đăng Giáo dục - Đào tạo 5 68
19 Chuyển trường đi của bậc tiểu học UBND Huyện Bù Đăng Giáo dục - Đào tạo 5 42
20 Chuyển trường đến của bậc THCS UBND Huyện Bù Đăng Giáo dục - Đào tạo 1 44