CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001228.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5439 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000267.000.00.00.H10 - 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5118 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.000316.000.00.00.H10 - 3. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 4997 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.001220.000.00.00.H10 - 4. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5113 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.001212.000.00.00.H10 - 5. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện. Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 4892 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001204.000.00.00.H10 - 6. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 4979 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001199.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 4841 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001180.000.00.00.H10 - 8. Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5039 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.003841.000.00.00.H10 - 9. Công nhận ban vận động thành lập hội. Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5018 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.003827.000.00.00.H10 - 10. Thành lập hội Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5067 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.003807.000.00.00.H10 - 11. Phê duyệt điều lệ hội. Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5012 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.003783.000.00.00.H10 - 12. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 4840 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.003757.000.00.00.H10 - 13. Đổi tên hội cấp huyện Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5041 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.003732.000.00.00.H10 - 14. Hội tự giải thể Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 4866 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.002100.000.00.00.H10 - 15. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5095 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.005209.000.00.00.H10 - 16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5046 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.005208.000.00.00.H10 - 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 4941 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.005207.000.00.00.H10 - 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 4893 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5004 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 4245 Toàn trình Nộp hồ sơ