THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 9764 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000748.000.00.00.H10 - Bổ sung hộ tịch Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 11609 Một phần
3 2.000748.000.00.00.H10 - Cải chính hộ tịch Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 12685 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.002516.000.00.00.H10 - Xác nhận thông tin hộ tịch Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 69 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.001669.000.00.00.H10 - Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 349 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.005462.000.00.00.H10 - Thủ tục phục hồi danh dự Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 347 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.002190.000.00.00.H10 - Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 374 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi hộ tịch Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 12514 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.000756.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 14441 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001695.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 14998 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.000779.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 12998 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.001766.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 12886 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000806.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 16207 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000528.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 13782 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 9282 Một phần
16 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 13535 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.000497.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 14432 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.000513.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 13253 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.000893.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 14294 Một phần Nộp hồ sơ
20 2.000522.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 13075 Toàn trình Nộp hồ sơ