CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 3873 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 3822 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.005423.000.00.00.H10 - Quyết định bán tài sản công Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 3189 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.005416.000.00.00.H10 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 3187 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.005426.000.00.00.H10 - Quyết định thanh lý tài sản công Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 3293 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2481 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001612.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 12893 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000720.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 10913 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001266.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 6850 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001570.000.00.00.H10 - Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 7356 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000575.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 8055 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.002123.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 6013 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 6028 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 8990 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 7704 Một phần Nộp hồ sơ
16 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 7681 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.001973.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 4953 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 NOTUPDATE - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 6714 Một phần Nộp hồ sơ
19 NOTUPDATE - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 5729 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.005378.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 5860 Toàn trình Nộp hồ sơ