CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 3711 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 3664 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.005423.000.00.00.H10 - Quyết định bán tài sản công Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 3024 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.005422.000.00.00.H10 - Quyết định điều chuyển tài sản công Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 3039 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 1.005416.000.00.00.H10 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 3047 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.005426.000.00.00.H10 - Quyết định thanh lý tài sản công Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 3132 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2347 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.001612.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 12609 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 2.000720.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 10658 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.001266.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 6681 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.001570.000.00.00.H10 - Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 7090 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.000575.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 7867 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 2.002123.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 5829 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 5861 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 8822 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 NOTUPDATE - Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 7543 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 7514 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 2.001973.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 4799 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 NOTUPDATE - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 6552 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 NOTUPDATE - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 5590 3 Nộp hồ sơ mức 3