CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND Phường Minh Long Môi trường (cấp xã, phường) 15845 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 34781 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 36917 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 39509 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 46346 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 32202 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 34348 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 32165 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 31991 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 30937 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 38976 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 29530 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 31211 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 30029 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.004746.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 31243 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 32563 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.010824.000.00.00.H10 - 13.2. Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 33646 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 30644 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 31913 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 32446 Một phần Nộp hồ sơ