CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001714.000.00.00.H10 - 52. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 479 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.004435.000.00.00.H10 - 53. Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 477 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.004436.000.00.00.H10 - 54. Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiều số Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 486 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.002982.000.00.00.H10 - 55. Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 1153 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.002407.000.00.00.H10 - 51. Xét, cấp học bổng chính sách Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 325 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.005143.000.00.00.H10 - 50. Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 332 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.000729.000.00.00.H10 - 48. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 1382 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.000288.000.00.00.H10 - 45. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 1239 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.000280.000.00.00.H10 - 46. Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 621 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.009002.000.00.00.H10 - 44. Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 1127 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.000691.000.00.00.H10 - 47. Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 877 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.000011.000.00.00.H10 - 49. Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 494 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.005144.000.00.00.H10 - 56. Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tập tại các cơ sở GDMN, GDPT, GDTX, GDNN và GDĐH Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 530 4 Nộp hồ sơ mức 4