# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005062.000.00.00.H10 - 16. Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Thường xuyên 781 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.005057.000.00.00.H10 - 18. Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Thường xuyên 722 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.005065.000.00.00.H10 - 15. Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Thường xuyên 1135 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.000744.000.00.00.H10 - 17. Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Thường xuyên 2392 Một phần Nộp hồ sơ