Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp mới Chứng minh nhân dân (cấp tỉnh) Công an tỉnh Cấp, quản lý chứng minh nhân dân (CAT) 5 1719
2 2. Cấp đổi Chứng minh nhân dân (cấp tỉnh) Công an tỉnh Cấp, quản lý chứng minh nhân dân (CAT) 5 2278
3 3. Cấp lại Chứng minh nhân dân (cấp tỉnh) Công an tỉnh Cấp, quản lý chứng minh nhân dân (CAT) 5 14701
4 1. Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu(CAT) 3 1795 Nộp hồ sơ mức 3
5 2. Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu(CAT) 3 236 Nộp hồ sơ mức 3
6 3. Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu(CAT) 3 1368 Nộp hồ sơ mức 3
7 4.Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu(CAT) 3 1085 Nộp hồ sơ mức 3
8 5. Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu(CAT) 3 1477 Nộp hồ sơ mức 3
9 1. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 10 1498 Nộp hồ sơ mức 3
10 2. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 7 522 Nộp hồ sơ mức 3
11 3. Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 5 1369 Nộp hồ sơ mức 3
12 4. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 5 2134 Nộp hồ sơ mức 3
13 5. Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 5 367 Nộp hồ sơ mức 3
14 6. Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 5 1311 Nộp hồ sơ mức 3
15 7. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 1 112
16 8. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 7 122
17 9. Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 5 99
18 10. Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 5 105
19 11. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 7 134
20 12.Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 1 108