CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 NOTUPDATE - 2. Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu(CAT) 473 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.001425 - 11. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 387 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 3.000023 - 9. Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 303 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 2.001773 - 8. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 319 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 1.009898 - 3. Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 231 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.003217 - 12. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 228 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.009900 - 4. Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 224 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 2.001196 - 1. Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân (CAT) 639 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 2.000200 - 2. Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân (CAT) 374 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 2.001195 - 3. Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân (CAT) 325 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 2.001194 - 4. Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân (CAT) 358 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 2.001160.000.00.00.H10 - 1. Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu(CAT) 2124 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 2.001428.000.00.00.H10 - 5. Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu(CAT) 1865 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 2.001397.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu(CAT) 1650 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 2.001410.000.00.00.H10 - 4.Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu(CAT) 1645 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 1.009897 - 2.Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 1601 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 1.001416 - 13. Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 2683 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 1.001412 - 14. Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 561 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 1.009896 - 1. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 2385 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 1.009435 - 15. Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 1505 3 Nộp hồ sơ mức 3