# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003006.000.00.00.H10 - Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 1191 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003029.000.00.00.H10 - Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 733 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.003039.000.00.00.H10 - Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 1564 Toàn trình Nộp hồ sơ