# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008568.000.00.00.H10 - 2. Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất Cục thuế Bình Phước Miễn giảm (Thuế đất đai) 504 Một phần
2 1.008569.000.00.00.H10 - 1. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Cục thuế Bình Phước Miễn giảm (Thuế đất đai) 921 Một phần