Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Công nhận ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 20 535 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 15 386 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Phê duyệt Điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Công tác Hội 20 367 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Thành Lập Hội Sở Nội vụ Công tác Hội 20 341 Nộp hồ sơ mức 4
5 5. Cho phép đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Công tác Hội 20 304 Nộp hồ sơ mức 4
6 6. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Công tác Hội 20 362 Nộp hồ sơ mức 4
7 7. Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của Hội Sở Nội vụ Công tác Hội 15 374 Nộp hồ sơ mức 4
8 8. Tự giải thể đối với Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Công tác Hội 20 887 Nộp hồ sơ mức 4
9 9. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 20 346 Nộp hồ sơ mức 4
10 10. Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 20 297 Nộp hồ sơ mức 4
11 11. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh. Sở Nội vụ Công tác Hội 30 323 Nộp hồ sơ mức 4
12 12. Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Sở Nội vụ Công tác Hội 20 660 Nộp hồ sơ mức 4
13 13. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Sở Nội vụ Công tác Hội 10 639 Nộp hồ sơ mức 4
14 14. Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 10 300 Nộp hồ sơ mức 4
15 15. Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 10 293 Nộp hồ sơ mức 4
16 16. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Sở Nội vụ Công tác Hội 10 307 Nộp hồ sơ mức 4
17 17. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Sở Nội vụ Công tác Hội 10 303 Nộp hồ sơ mức 4