CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003858.000.00.00.H10 - 2. Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 570 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.003960.000.00.00.H10 - 3. Phê duyệt Điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Công tác Hội 539 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2.001481.000.00.00.H10 - 4. Thành Lập Hội Sở Nội vụ Công tác Hội 513 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.001678.000.00.00.H10 - 5. Cho phép đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Công tác Hội 476 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.001688.000.00.00.H10 - 6. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Công tác Hội 685 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.003900.000.00.00.H10 - 7. Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của Hội Sở Nội vụ Công tác Hội 586 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.003918.000.00.00.H10 - 8. Tự giải thể đối với Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Công tác Hội 1073 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.003920.000.00.00.H10 - 9. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 522 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.003621.000.00.00.H10 - 10. Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 465 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.003822.000.00.00.H10 - 11. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh. Sở Nội vụ Công tác Hội 509 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.001590.000.00.00.H10 - 12. Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Sở Nội vụ Công tác Hội 838 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.001567.000.00.00.H10 - 13. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Sở Nội vụ Công tác Hội 811 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.003879.000.00.00.H10 - 14. Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 490 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.003866.000.00.00.H10 - 15. Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 474 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.003916.000.00.00.H10 - 16. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Sở Nội vụ Công tác Hội 487 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.003950.000.00.00.H10 - 17. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Sở Nội vụ Công tác Hội 491 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.003503.000.00.00.H10 - 1. Công nhận ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 777 4 Nộp hồ sơ mức 4