TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 9969 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000748.000.00.00.H10 - Cải chính hộ tịch Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 12857 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.000748.000.00.00.H10 - Bổ sung hộ tịch Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 11785 Một phần
4 1.001695.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 15172 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000756.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 14610 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi hộ tịch Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 12677 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.002189.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 12435 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000554.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 14304 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000547.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 15072 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000522.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 13250 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.000893.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 14480 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.000513.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 13460 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000497.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 14633 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 9484 Một phần
15 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 13748 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.000528.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 13971 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.000806.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 16560 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.001766.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 13068 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000779.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 13181 Một phần Nộp hồ sơ