CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008925.000.00.00.H10 - Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 255 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.008926.000.00.00.H10 - Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 294 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.008927.000.00.00.H10 - Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 251 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.008928.000.00.00.H10 - Cấp lại Thẻ Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 252 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.008929.000.00.00.H10 - Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 304 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.008930.000.00.00.H10 - Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 270 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.008931.000.00.00.H10 - Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 277 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.008932.000.00.00.H10 - Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 260 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.008933.000.00.00.H10 - Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 272 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.008934.000.00.00.H10 - Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 264 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.008935.000.00.00.H10 - Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 279 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.008936.000.00.00.H10 - Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 232 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.008937.000.00.00.H10 - Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 272 4 Nộp hồ sơ mức 4