CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001283.000.00.00.H10 - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Phú Riềng Công thương 4118 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 2.001270.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Phú Riềng Công thương 3857 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 2.001261.000.00.00.H10 - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Huyện Phú Riềng Công thương 4030 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 2.000615.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Phú Riềng Công thương 3936 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 2.001240.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Phú Riềng Công thương 3874 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 2.000599.000.00.00.H10 - Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Huyện Phú Riềng Công thương 3099 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.000473.000.00.00.H10 - 14. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Huyện Phú Riềng Công thương 3078 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 1.007254.000.00.00.H10 - 15. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Huyện Phú Riềng Công thương 3087 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 2.002096.000.00.00.H10 - 16. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Huyện Phú Riềng Công thương 3134 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Phú Riềng Công thương 7637 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 1.001279.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Phú Riềng Công thương 8197 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 2.000629.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Phú Riềng Công thương 8223 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 2.000620.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Phú Riềng Công thương 9581 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 2.000181.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Phú Riềng Công thương 7184 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 2.000150.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Phú Riềng Công thương 7687 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 2.000162.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Phú Riềng Công thương 8103 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Phú Riềng Công thương 6687 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Huyện Phú Riềng Công thương 7957 3 Nộp hồ sơ mức 3