Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 3 69 Nộp hồ sơ mức 4
2 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 1 6795
3 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 1 9370
4 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 1 8451
5 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 1 8248
6 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 1 6917
7 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 1 4643
8 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 1 4423
9 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 1 8958
10 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 1 4663
11 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 2 4663
12 chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 2 4208 Nộp hồ sơ mức 3
13 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 2 3023
14 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật. Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 5 5032 Nộp hồ sơ mức 3
15 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 5 3687 Nộp hồ sơ mức 3
16 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 3 5060