# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 10164 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000756.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 14767 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.001695.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 15353 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000779.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 13349 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.001766.000.00.00.H10 - Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 13234 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000806.000.00.00.H10 - Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 16913 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.000528.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 14136 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 9616 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 13962 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.000497.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 14825 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.000513.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 13664 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.000893.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 14675 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000522.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 13419 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000547.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 15261 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000554.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 14578 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.002189.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 12631 Toàn trình Nộp hồ sơ