# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 10163 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000756.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 14760 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.001695.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 15348 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000779.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 13349 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.001766.000.00.00.H10 - Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 13228 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000806.000.00.00.H10 - Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 16892 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.000528.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 14133 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 9610 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 13957 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.000497.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 14819 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.000513.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 13652 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.000893.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 14670 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000522.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 13415 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000547.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 15254 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000554.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 14556 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.002189.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 12623 Toàn trình Nộp hồ sơ