Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 1 10812 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 15 13034 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 1 10226 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 15 10464 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 15 12101 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 5 2284 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 3 10094
8 Đăng ký giám hộ Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 5 10682 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 2 11924 Nộp hồ sơ mức 4
10 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 3 6989 Nộp hồ sơ mức 3
11 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 12 9531 Nộp hồ sơ mức 4
12 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 12 11378 Nộp hồ sơ mức 4
13 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 1 12355 Nộp hồ sơ mức 4
14 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 5 10387 Nộp hồ sơ mức 4
15 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 5 11445 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 5 10514 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 5 11858 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 1 10707 Nộp hồ sơ mức 3
19 Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 1 8153