Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;
2 Danh sách công khai
3 Mãnh trích đo địa chính + Móc giới
4 Ranh giới giáp ranh
5 Kết thúc công khai
6 Phiếu ý kiến dân cư
7 Biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất
8
9 Bổ sung Giấy nộp tiền
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Đoàn Thị Ngọc Ngân tn.tnmt.bdop
Bước 2: Chi nhánh VP.ĐKĐĐ : Tiếp nhận giải quyết Cán bộ giải quyết: Thẩm Tra VPĐK Đất Đai
Bước 3: Chi cục Thuế giải quyết Cán bộ giải quyết: Chi cục thuế Bù Đốp
Bước 4: BP 1C thông báo cho công dân thực hiện NVTC Cán bộ giải quyết: Đoàn Thị Ngọc Ngân tn.tnmt.bdop
Bước 5: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết: Đoàn Thị Ngọc Ngân tn.tnmt.bdop
Bước 6: Tiếp nhận giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết: Đoàn Thị Ngọc Ngân tn.tnmt.bdop
Bước 7: CN.VPĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết: Thụ Lý TNMT
Bước 8: UBND Huyện Kí Duyệt Cán bộ giải quyết: Xử lý Dịch vụ công
Bước 9: -Cập nhật vào sổ theo giỏi. -Vào số cấp GCNQSDĐ Cán bộ giải quyết: Bộ Phận Vào Sổ VPĐK Đất Đai
Hồ sơ đang ở bước 10: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Đoàn Thị Ngọc Ngân tn.tnmt.bdop