Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn xin giao đất, cho thuê đất
2 Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính (LPTB)
3 Văn bản xác nhận hộ gia đình cá nhận trực tiếp sản xuất NN của địa phương nơi công dân có hộ khẩu thường trú.
4 Trích đo, trích lục địa chính thửa đất;
5 Bổ sung Giấy nộp tiền
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết: Vũ Văn Thuân
Bước 2: Phòng TNMT thẩm định, ký duyệt Cán bộ giải quyết: Lãnh đạo Lưu Đức Tiến
Bước 3: UBND ký duyệt Cán bộ giải quyết: Tài khoản VP.UBND huyện Đồng Phú
Bước 4: Chi nhánh VP in sổ chuyển phòng Cán bộ giải quyết: Bộ phận Hành chính Tổng hợp
Bước 5: Thông báo Thuế Cán bộ giải quyết: Thuế Đồng Phú
Bước 6: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết: Vũ Văn Thuân
Bước 7: Bước xử lý Cán bộ giải quyết: Vũ Văn Thuân
Bước 8: CVVP Chuyển VP tỉnh ký duyệt Cán bộ giải quyết: Bộ phận Hành chính Tổng hợp
Bước 9: Phòng TN và MT thẩm định Cán bộ giải quyết: Lãnh đạo Lưu Đức Tiến
Bước 10: UBND huyện ký GCN Cán bộ giải quyết: Tài khoản VP.UBND huyện Đồng Phú
Bước 11: Vào số, chỉnh lý Cán bộ giải quyết: Trần Xuân Hoàng
Bước 12: Trả KQ Cán bộ giải quyết: Vũ Văn Thuân
Công dân đã nhận kết quả