Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 45 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận đơn tranh chấp.

- Hộ gia đình, cá nhân tranh chấp đất đai gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) đến Ban tiếp công dân. Ban tiếp công dân tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã ban hành Quyết định về việc thụ lý đơn;

- Quyết định của UBND huyện, thị xã giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm tra, xác minh vụ việc tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, thị xã.

Thời gian thực hiện 02 ngày làm việc.

Bước 2: Thụ lý đơn.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền hoặc văn bản của UBND huyện, thị xã. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định phân công nhiêm vụ cho Tổ xác minh nội dung đơn tranh chấp đất đai.

Bước 3: Thẩm tra, xác minh nội dung tranh chấp đất đai. Nếu yêu cầu của hộ gia đình, cá nhân có tranh chấp và kết quả xác minh nội dung tranh chấp đất đai còn khác nhau và xét thấy cần thiết thì tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các bên tranh chấp hoặc tổ chức họp Hội đồng tư vấn với các ngành, chính quyền địa phương để thống nhất hướng giải quyết. Thời gian thực hiện 20 ngày làm việc; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 35 ngày làm việc.

Trong quá trình xem xét giải quyết tranh chấp đất đai, cơ quan giải quyết có các quyền sau:

- Triệu tập nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Yêu cầu nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ về nội dung tranh chấp đất đai;

- Trưng cầu giám định (nếu cần thiết);

- Tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh khác theo quy định của pháp luật;

- Yêu cầu đo vẽ hoặc cung cấp tài liệu, thông tin địa chính.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi nhận được yêu cầu nêu trên phải thực hiện đúng các yêu cầu đó.

Bước 4: Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh.

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường có báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh trong trường hợp được UBND cấp huyện giao tiến hành thẩm tra, xác minh, nếu vụ việc phức tạp kiến nghị UBND cấp huyện tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các ngành để bàn hướng giải quyết; tham mưu dự thảo Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai bằng văn bản và file Word điện tử. Thời gian thực hiện 05 ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện: Gửi đơn trực tiếp tại Ban tiếp công dân hoặc qua đường Bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn tranh chấp đất đai (bản gốc), số điện thoại của người làm đơn để liên lạc;

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp các bên tranh chấp ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện (CMND, thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý,…);

- Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành của UBND xã; phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp;

- Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tranh chấp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.  

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện, thị xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các Phòng, ban, ngành, chính quyền địa phương có liên quan đến nội dung tranh chấp.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

h) Phí, l phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn tranh chấp đất đai; Giấy uỷ quyền.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Hộ gia đình, cá nhân tranh chấp phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến thửa đất tranh chấp.

- Người tranh chấp phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp người tranh chấp không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì phải thông qua người đại diện hợp pháp để thực hiện việc tranh chấp đất đai.

- Đơn tranh chấp đất đai phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tranh chấp (không nhận bản phô tô).

- Hộ gia đình, cá nhân tranh chấp đất đai phải làm đơn gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Việc tranh chấp đất đai chưa được cơ quan toà án thụ lý để giải quyết.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;

- Quyết định số 2865/QĐ-BTNMT ngày 06/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh ban hành quy trình về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn tranh chấp đất đai (bản gốc), số điện thoại của người làm đơn để liên lạc;
2 Giấy ủy quyền (trong trường hợp các bên tranh chấp ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện (CMND, thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý,…);
3 Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành của UBND xã; phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp;
4 Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan (nếu có).