Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 2.Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 26 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì ghi vào Sổ theo dõi và Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để giải quyết theo quy định. Thời gian thực hiện 03 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp tại UBND cấp xã. Ngay trong ngày làm việc đối với hồ sơ nộp tại UBND cấp huyện.

Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định giao đất, cho thuê đất. Thời gian thực hiện 03 ngày làm việc.

Đối với trường hợp cho thuê đất: Sau khi có quyết định cho thuê đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất và chuyển hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho người sử dụng đất đến ký hợp đồng thuê đất.

Bước 4: UBND cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất. Thời gian thực hiện 02 ngày làm việc.

Bước 5: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm đăng ký, cập nhật vào hồ sơ địa chính và chuyển thông tin địa chính thửa đất cho Chi Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định. Thời gian thực hiện 04 ngày làm việc.

Bước 6: Chi cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính và ra thông báo để người xin giao đất, thuê đất thực hiện, đồng thời gửi cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường 01 bản. Thời gian thực hiện 05 ngày làm việc.

Bước 7: Người được giao đất, cho thuê đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; nộp biên lai tiền sử dụng đất, thuê đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 8: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho người được giao đất, cho thuê; thu lệ phí, phí (nếu có). Thời gian thực hiện 03 ngày làm việc

Bước 9: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức giao đất trên thực địa (nếu có) cho người được giao đất, cho thuê đất.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất;

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, tiền thuê đất (nếu có);

- Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất;

- Văn bản tự nguyện trả lại đất;

- Đối với hồ sơ có thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì nộp thêm hồ sơ liên quan để làm căn cứ Chi cục Thuế tính thuế.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (không kể thời gian giải phóng mặt bằng và thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã; Chi Cục thuế; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất);

- Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).

- Biên bản giao đất trên thực địa (nếu có) và Giấy chứng nhận QSD đất.

h) Lệ phí, phí: Phí thẩm định: 4.000.000đ (đối với đất sản xuất kinh doanh); 300.000đ (đối với đất ở). Theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;

 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất;

- Quyết định số 2865/QĐ-BTNMT ngày 06/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định việc giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông từ cấp xã đến cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn xin giao đất, cho thuê đất
2 Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính (LPTB)
3 Văn bản xác nhận hộ gia đình cá nhận trực tiếp sản xuất NN của địa phương nơi công dân có hộ khẩu thường trú.
4 Đơn xin Thanh lý hợp đồng thuê đất. + DON%20XIN%20GIAO%20DAT.docx
5 Hợp đồng thuê đất đã ký
6 Đơn xin Đăng ký biện động (Mẫu 09/DK)
7 Trích đo, trích lục địa chính thửa đất;
8 Giấy chứng nhận QSD đất đã cấp