TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 2. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 26 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.000381.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì ghi vào Sổ theo dõi và Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Đồng thời, chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường. Thời gian thực hiện trong ngày.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.

- Bước 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

+ Thẩm định nhu cầu sử dụng đất và trình UBND cấp huyện Quyết định giao đất, cho thuê đất.

+ UBND cấp huyện ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận Quyết định giao đất, cho thuê đất từ Văn phòng UBND cấp huyện và chuyển Quyết định cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Bước 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất.

- Bước 4. Chi cục thuế ra thông báo nộp tiền, đồng thời chuyển thông báo cho người sử dụng đất theo quy định.

- Bước 5. Người sử dụng đất chuyển biên lai nộp tiền cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (trong trường hợp nộp tiền trực tiếp).

- Bước 6. Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo người sử dụng đất lên ký hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất) khi có thông tin đã thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

- Bước 7. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai in giấy chứng nhận chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Bước 8. UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sử đất. Đồng thời, chuyển kết quả giải quyết về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện 02 ngày làm việc.

- Bước 10. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đất đai, cơ sở dữ liệu theo quy định. Đồng thời, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thời gian thực hiện 02 ngày làm việc.

- Bước 11. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho chủ sử dụng đất đến nhận kết quả; thu lệ phí, phí (nếu có). Thời gian thực hiện trong ngày.

b) Cách thức thực hiện: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất;

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết: Không quá 24 ngày làm việc (Phòng Tài nguyên và Môi trường: 13 ngày; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 07 ngày; UBND cấp huyện: 04 ngày). Thời gian trên không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất).

- Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).

- Giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất.

i) Phí, lệ phí:

* Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:

- Đối với đất: 25.000 đồng.

- Đối với cả đất và tài sản: 100.000 đồng.

* Phí thẩm định: 300.000 đồng.

* Đơn giá đăng ký và Cấp giấy chứng nhận:

- Đối với đất: 1.949.000 đồng.

- Đối với tài sản: 1.970.000 đồng.

- Đối với đất và tài sản: 2.793.000 đồng.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

- Quyết định giao đất theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

- Quyết định cho thuê đất theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

- Hợp đồng cho thuê đất theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phía trên địa bàn tỉnh.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Hợp đồng thuê đất đã ký
2 Đơn xin Đăng ký biện động (Mẫu 09/DK)
3 Trích đo, trích lục địa chính thửa đất;
4 Giấy chứng nhận QSD đất đã cấp
5 Đơn xin giao đất, cho thuê đất
6 Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính (LPTB)
7 Văn bản xác nhận hộ gia đình cá nhận trực tiếp sản xuất NN của địa phương nơi công dân có hộ khẩu thường trú.
8 Đơn xin Thanh lý hợp đồng thuê đất.
+ DON%20XIN%20GIAO%20DAT.docx