Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 12. Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 28 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì ghi vào Sổ theo dõi và Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Đồng thời, chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường. Thời gian thực hiện trong ngày.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.

- Bước 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND huyện Quyết định mua bán tài sản gắn liền với đất. Thời gian thực hiện 05 ngày làm việc.

- Bước 3. UBND huyện ban hành Quyết định mua bán tài sản gắn liền với đất. Thời gian thực hiện 02 ngày làm việc.

- Bước 4. Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận Quyết định từ Văn phòng UBND cấp huyện và chuyển Quyết định cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.Thời gian thực hiện 01 ngày làm việc.

- Bước 5. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất. Thời gian thực hiện 03 ngày.

- Bước 6: Chi cục thuế ra thông báo nộp tiền, đồng thời chuyển thông báo cho người sử dụng đất theo quy định. Thời gian thực hiện 03 ngày làm việc.

- Bước 7: Phòng Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất). Thời gian thực hiện 03 ngày làm việc.

- Bước 8: Trong thời gian 05 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau:

* Trường hợp đăng ký biến động: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý đăng ký biến động trang 3, 4 vào giấy chứng nhận; chính lý hồ sơ địa chính; cơ sở dữ liệu đất đai và sao y giấy chứng nhận đưa vào lưu trữ. Đồng thời, trả kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai lập hồ sơ soạn in giấy chứng nhận chuyển đến Văn phòng Đăng ký Đất đai.

- Bước 9. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xem xét, thẩm định ký giấy chứng nhận. Đồng thời, gửi giấy chứng nhận về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện 05 ngày làm việc.

- Bước 10. Trong thời gian 03 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc:

+ Cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính; cơ sở dữ liệu đất đai; sao y giấy chứng nhận đưa vào lưu trữ.

+ Đồng thời chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Bước 11. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người sử dụng đất và trả kết quả cho người sử dụng đất; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Hợp đồng, văn bản mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước.

- Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận góp vốn để thực hiện dự án đầu tư;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Bộ phận tiếp nhận: 01 ngày; Phòng Tài nguyên và Môi trường: 09  ngày; UBND cấp huyện: 02 ngày; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 11 ngày; Văn phòng Đăng ký đất đai: 05 ngày). Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của Chi cục thuế; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện, cấp xã, cơ quan thuế, kho bạc.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. 

- Giấy chứng nhận. 

- Hợp đồng thuê đất. 

h) Lệ phí, phí: Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai,tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phía trên địa bàn tỉnh.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Yêu cầu đối với bên bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;

+ Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.

- Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

+ Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;

+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;

+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

- Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014.

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Trích lục bản đồ địa chính thửa đất/Trích đo địa chính thửa đất
2 Đơn tự nguyện hiến đất
3 Giấy chứng nhận QSD đất 9banr chính)