Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001266.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện, Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức cá nhân; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì giải thích, hướng dẫn cho cá nhân biết để hoàn chỉnh hồ sơ sau đó tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển tiếp hồ sơ đến Phòng Tài chính – Kế hoạch để xử lý.

(Lưu ý trước khi chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh, cần thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện).

- Bước 2: Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp nhận, xử lý ra thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Mẫu theo Phụ lục III-5 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

đ)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

h) Lệ phí: Không.

iTên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện hành chính:

Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và chấm dứt hoạt động kinh doanh trong các trường hợp sau:

- Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Ngừng hoạt động kinh doanh quá sáu tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký;

- Chuyển địa điểm kinh doanh sang huyện, thị khác;

- Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;

-  Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập.

lCăn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về việc Đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh + Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
2 Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh