Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 23. Cho phép họp báo (trong nước).

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 1 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, công dân Việt Nam ở địa phương (không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật báo chí) có nhu cầu họp báo phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo bằng hình thức trực tiếp hoặc qua mạng Internet hoặc qua hệ thống bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm phục vụ hành chính công, địa chỉ: số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ: (01 giờ).

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ đầy đủ thì viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả sau đó chuyển đến lãnh đạo Sở để phân công phòng chuyên môn nghiên cứu, giải quyết.

- Bước 3.

+ Cán bộ phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực có trách nhiệm phối hợp các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định (03 giờ).

+ Trình lãnh đạo Sở xem xét, quyết định (01 giờ).

- Bước 4.

+ Trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo.

+ Trường hợp không được phép tổ chức họp báo thì tổ chức, công dân nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc qua mạng Internet hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính công ích (01 giờ).

b) Cách thức thực hiện: Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm phục vụ hành chính công

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo họp báo gồm những thông tin sau:

- Địa điểm họp báo

- Thời gian họp báo

- Nội dung họp báo

- Người chủ trì họp báo

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, cơ quan nước ngoài, cá nhân người nước ngoài: sau 24 giờ kể từ khai nhận được văn bản, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, nếu không có ý kiến thì việc họp báo coi như được chấp thuận.

- Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước: Chậm nhất là 6 tiếng đồng hồ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, công dân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

- Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

- Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật báo chí

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin họp báo ghi rõ: Nội dung họp báo; Ngày, giờ họp báo; Địa điểm; Thành phần tham dự; Người chủ trì, chức danh của người chủ trì và các chi tiết khác có liên quan: trưng bày tài liệu, hiện vật… + 6.docx