Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 12. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

- Bước 2: Sở Công Thương xử lý hồ sơ và thẩm định.

+ Trong thời gian 02 ngày thẩm định Trường hợp kết quả không đạt, phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Trong vòng 19 (mười chín) ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định “Đạt”, Sở Công Thương phê duyệt cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 4: Đến ngày hẹn, Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận hành chính công chuyên ngành Công Thương.

b) Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, hoặc gửi qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cho đối tượng quản lý:

+ Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (bản chính)

+ Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (bản chính)

+ Hai (02) ảnh (cỡ 2x3 cm) của người trong danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận.

+ Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở (bản chính)

- Hồ sơ đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cho công nhân, người tiếp xúc với hóa chất:

+ Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (bản chính)

+ Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (bản chính)

+ Hai (02) ảnh (cỡ 2x3 cm) của người trong danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận.

+ Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kỹ thuật an toàn và môi trường

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h. Phí, lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (Mẫu 1 của Thông tư số 36/2014/TT-BCT).

- Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (Mẫu 2 của Thông tư số 36/2014/TT-BCT).

- Danh sách các đối tượng tham gia huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (Mẫu 3 của Thông tư số 36/2014/TT-BCT).

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện chung:

- Được huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất;

- Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu của từng ngành nghề theo quy định pháp luật lao động hiện hành.

* Điều kiện riêng: Người huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, có ít nhất năm (05) năm làm việc về an toàn hóa chất.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Nghị định  số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

          - Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

          - Quyết định số 10358/QĐ-BCT ngày 14/11/2014 của Bộ Công Thương Về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (bản chính) + Giay%20de%20nghi%20kiem%20tra%20huan%20luyen.docx
2 Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận + Giay%20de%20nghi%20kiem%20tra%20huan%20luyen%20kem%20danh%20sach.docx
3 Hai (02) ảnh (cỡ 2x3 cm) của người trong danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận
4 Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở (bản chính)
5 Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (bản chính)
6 Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (bản chính) + Giay%20chung%20nhan%20de%20nghi%20kiem%20tra.docx
7 Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở.
Nộp hồ sơ mức độ 4