Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 83. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 4 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.000390.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thương nhân nộp (01) bộ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của ngành Công Thương thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước

- Bước 2: Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung;

- Bước 3: Trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG cho thương nhân.

- Bước 4: Thương nhân nhận kết quả theo dịch vụ đã cam kết hoặc trực tiếp tại bộ phận trả kết quả thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước.

b) Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí thiên nhiên hóa lỏng theo mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LNG

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Thương mại

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

h) Phí, Lệ phí: 0 đồng

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Giấy đề nghị cấp cấp điều Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG theo mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp điều chỉnh trong trường hợp: Thay đổi về đăng ký kinh doanh, thay đổi địa điểm về trụ sở chính, thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai + Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20s%E1%BB%91%2017%20M%E1%BA%AAU%20%C4%90%C6%A0N%20C%E1%BB%ACA%20H%C3%80NG%20KINH%20DOANH%20LPG.doc
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
3 Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhấp khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG
4 Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy(gồm có: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy hoặc Giấy Chứng nhận đủ điều kiện Phòng cháy chữa cháy và Thẩm duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở; Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy)
5 Chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, an toàn của cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp kinh doanh.