Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 27. Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Cách thức thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến cho bộ phận tiếp nhận của Sở Công Thương thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 - Bước 2:

+ Cán bộ trực 1 của ở Trung tâm hành chính có trách nhiệm kiểm tra về tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ, tài liệu hồ sơ theo quy định. Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu Tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động bổ sung hồ sơ.

+ Trong thời gian 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương thực hiện cấp lại thẻ an toàn điện cho Tổ chức, cá nhân.

+ Trường hợp từ chối cấp lại thẻ an toàn điện, Sở Công Thương phải trả lời cho Tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến ngày hẹn Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận 1 của của Trung tâm Hành chính công

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu diện công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Có thẻ an toàn điện cũ

- Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động.

- 02 ảnh (2x3) cm và thẻ an toàn điện cũ của người lao động.

+ Không có thẻ an toàn điện cũ

- Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động.

- 02 ảnh (2x3) cm.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý năng lượng

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ an toàn điện.

h) Phí, Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị huấn luyện, cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện (Mẫu ban hành theo Quyết định số 9511/QĐ-BCT ngày 23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

k) Yêu cầu điều kiện: Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo có thay đổi bậc an toàn.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực;

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

- Quyết định số 9511/QĐ-BCT ngày 23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 1. Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động + m%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%20b%E1%BB%95%20sung%20th%E1%BA%BB%20an%20to%C3%A0n%20%C4%91i%E1%BB%87n.doc
2 2. 02 ảnh (2x3) cm và thẻ an toàn điện cũ của người lao động
Nộp hồ sơ mức độ 4