Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 2. Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 20 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (giấy phép), nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua đường bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thời gian thực hiện 01 ngày.

- Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép trong trường hợp đạt yêu cầu, trường hợp không đạt yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời gian thực hiện 18 ngày làm việc.

- Bước 3. UBND tỉnh xem xét ban hành giấy phép trong thời gian 05 ngày làm việc, chuyển qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Thời gian thực hiện 01 ngày.

- Bước 4. Đến ngày hẹn ghi trong phiếu, Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ đã đăng ký.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo mẫu.

+ Bản sao có chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền Giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn.

+ Bản sao có chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền kết quả đo liều kế cá nhân trong thời gian hiệu lực của giấy phép đề nghị gia hạn.

+ Bản sao có chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền kết quả kiểm xạ.

+ Bản sao có chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị.

+ Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ theo mẫu (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất);

+ Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ theo mẫu (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gia hạn).

h) Phí, Lệ phí: Phí thẩm định an toàn: 75 % mức thu phí thẩm định cấp giấy phép mới.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ.

- Báo cáo đánh giá an toàn.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 45 ngày trước khi giấy phép hết hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép phải đề nghị gia hạn giấy phép. Sau thời điểm này, tổ chức, cá nhân phải đề nghị cấp giấy phép mới.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị gia hạn giấy phép + Đơn đề nghị gia hạn giấy phép
2 Bản sao có chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền Giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn
3 Bản sao có chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền kết quả đo liều kế cá nhân trong thời gian hiệu lực của giấy phép đề nghị gia hạn
4 Bản sao có chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền kết quả kiểm xạ
5 Bản sao có chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị
6 Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ + Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ
7 Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ + Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ