TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 3. Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.002382.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua đường bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, thời gian thực hiện 01 ngày.

- Bước 2. Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép trong trường hợp đạt yêu cầu, trường hợp không đạt yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời gian thực hiện 09 ngày làm việc.

- Bước 3. Giấy phép được chuyển qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thời gian thực hiện 01 ngày. Đến ngày hẹn ghi trong phiếu, Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ đã đăng ký.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép theo mẫu.

+ Bản gốc Giấy phép cần sửa đổi.

+ Các văn bản (có chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền) xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax.

+ Bản sao có chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp giảm số lượng thiết bị bức xạ do chuyển nhượng.

+ Các văn bản (có chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền) chứng minh các thông tin về thiết bị bức xạ trong giấy phép đã cấp khác với thông tin thiết bị bức xạ trên thực tế và cần hiệu đính.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh (ủy quyền Sở Khoa học và Công nghệ).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi).

h) Phí, Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ .

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép
+ Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép

2 Bản gốc giấy phép cần sửa đổi
3 Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi
4 Bản sao hợp đồng chuyển nhượng