Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 5. Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có nhu cầu đăng ký mẫu con dấu mới chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức, chức danh nhà nước có nhu cầu đăng ký con dấu mới lập hồ sơ thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: 727, Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại 02716.254.888 (nhấn số nhánh 206).

- Bước 3: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần

+ Tiếp nhận hồ sơ.

+ Tiến hành nhập vào phần mềm tại Trung tâm phục vụ hành chính công và in Giấy biên nhận hồ sơ.

+ Giao trực tiếp Giấy biên nhận hồ sơ cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ. Trường hợp nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử của cơ quan đăng ký mẫu con dấu thì gửi Giấy biên nhận hồ sơ qua địa chỉ thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trước đó.

+ Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân vui lòng chuyển khoản lệ phí làm con dấu cho cơ sở khắc dấu để hoàn thành nhu cầu  đăng ký mẫu con dấu mới.

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ

+ Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước hoàn thiện hồ sơ theo nội dung thông tin quy định tại Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

+ Giao trực tiếp Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước của đến liên hệ nộp hồ sơ. Trường hợp nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử của cơ quan đăng ký mẫu con dấu thì gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ qua cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trước đó.

+ Sau khi cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước đã hoàn thiện hồ sơ thì thực hiện đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần.

* Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện

+ Không tiếp nhận hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ.

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước có yêu cầu trả lời bằng văn bản về việc từ chối giải quyết hồ sơ thì gửi cho cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước Thông báo về việc từ chối giải quyết hồ sơ.

- Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục về con dấu

* Đối với hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới, cán bộ trả kết quả thực hiện như sau:

+ Trả con dấu.

+ Trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

+ Đề nghị người nhận kết quả ký giao, nhận theo nội dung thông tin quy định tại sổ giao, nhận con dấu.

* Trường hợp trả qua trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử

+ Yêu cầu tổ chức, cá nhân trực tiếp mang bản chính các loại giấy tờ trong hồ sơ giải quyết thủ tục về đăng ký lại mẫu con dấu đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để nhận con dấu.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ, kiểm tra thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cử đến nhận con dấu và phải đối chiếu thông tin trên bản chính và bản scan các giấy tờ đã gửi trực tuyến qua đường bưu điện hoặc Cổng thông tin điện tử.

+ Đề nghị người được cử đến nhận con dấu ký vào sổ giao, nhận con dấu.

b) Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký mẫu con dấu mới có thể thực hiện theo các cách thức sau:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thông qua dịch vụ bưu điện.

- Nộp hồ sơ trên trang cổng thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh Bình Phước.

+ Truy cập vào trang dịch vụ: dichvucong.binhphuoc.gov.vn (sau đây gọi là trang cổng thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh Bình Phước).

+ Khi hoàn thành các giấy tờ khác trong hồ sơ yêu cầu đăng ký mẫu con dấu mới thì tiến hành quét (scan) bản chính các loại giấy tờ thành 01 tệp tin pdf và tải lên phần mền đăng ký gửi cho cơ quan, tổ chức đề nghị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Hồ sơ đối với người được cử đến nộp hồ sơ: Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền, xuất trình Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

+ Hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước:

Đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu có hình Quốc huy: Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với cơ quan có chức năng quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn: Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức sự nghiệp, hồ sơ gồm: - Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền; - Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ, hồ sơ gồm: - Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền; - Điều lệ hoạt động của tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ, hồ sơ gồm: - Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền; - Văn bản quy định về tổ chức, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật; - Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đối với tổ chức tôn giáo: Quyết định công nhận tổ chức của cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức trực thuộc tổ chức tôn giáo, hồ sơ gồm: - Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; - Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; - Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật.

Tổ chức trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật, hồ sơ gồm: - Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền; - Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đối với tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao hoạt động hợp pháp tại Việt Nam: Giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam. l) Tổ chức khác được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật: Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Một số trường hợp theo ủy quyền của cơ quan đăng ký mẫu con dấu quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, Tổ bầu cử, Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử ở cấp huyện, Ủy ban bầu cử ở cấp xã, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội., tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động, tổ chức trực thuộc các cơ quan, tổ chức này, Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp và tổ chức trực thuộc các cơ quan, tổ chức này, - Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Cơ quan An ninh điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Công an xã, phường, thị trấn và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, - Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của bộ, ngành trung ương tại địa phương, Các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sau đây được đăng ký sử dụng con dấu: - Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, Tổ chức khác do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động, Tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương cấp giấy phép hoạt động, Tổ chức kinh tế do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy đăng ký hoạt động hoặc cấp giấy phép hoạt động và các tổ chức trực thuộc, Cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị trực thuộc các cơ quan, tổ chức này, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính::

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

h) Lệ phí: Không.

i). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được đăng ký sử dụng con dấu khi đã có quy định về việc được phép sử dụng con dấu trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng.

- Việc sử dụng con dấu có hình Quốc huy phải được quy định tại luật, pháp lệnh, nghị định hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức hoặc được quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC :

- Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

- Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh Nhà nước.

Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Hồ sơ đối với người được cử đến nộp hồ sơ: Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền, xuất trình Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
2 Hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước: Kèm theo giấy tờ liên quan