Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 4. Đăng ký lại mẫu con dấu

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

5.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

1. Điều kiện sử dụng con dấu

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng con dấu khi đã có quy định về việc được phép sử dụng con dấu trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng.

- Việc sử dụng con dấu có hình Quốc huy phải được quy định tại luật, pháp lệnh, nghị định hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức hoặc được quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ có dán ảnh hoặc niêm phong tài liệu theo quy định của pháp luật thì được phép sử dụng dấu nổi, dấu thu nhỏ hoặc dấu xi.

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng một con dấu theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp cần thiết phải sử dụng thêm con dấu như con dấu đã cấp (dấu ướt, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi), thực hiện theo quy định sau đây:

+ Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng thêm dấu ướt phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền;

+ Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước tự quyết định việc sử dụng thêm dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi;

+ Tổ chức kinh tế tự quyết định việc sử dụng thêm con dấu.

2. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH có trách nhiệm đăng ký mẫu con dấu, cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đối với cơ quan, tổ chức sau:

- Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

- Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của bộ, ngành trung ương tại địa phương;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; đơn vị trực thuộc các cơ quan này;

- Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; đơn vị trực thuộc các cơ quan này;

- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an xã, phường, thị trấn; đơn vị trực thuộc các cơ quan này;

- Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, đơn vị trực thuộc các cơ quan này;

- Cơ quan An ninh điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh; cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện; đơn vị trực thuộc các cơ quan này;

- Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở;

- Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện;

- Cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị trực thuộc các cơ quan, tổ chức này;

- Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động, tổ chức trực thuộc các cơ quan, tổ chức này;

- Tổ chức kinh tế do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy đăng ký hoạt động hoặc cấp giấy phép hoạt động và các tổ chức trực thuộc;

- Tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương cấp giấy phép hoạt động;

- Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử ở cấp huyện, Ủy ban bầu cử ở cấp xã, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, Tổ bầu cử;

- Tổ chức khác do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động;

- Một số trường hợp theo ủy quyền của cơ quan đăng ký mẫu con dấu quy định tại khoản 1 Điều này.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Giấy giới thiệu

x

 

- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người đến liên hệ

x

 

 

- Đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc thay đổi chất liệu: Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do.

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do;

+ Quyết định thay đổi về tổ chức, đổi tên cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bị mất con dấu, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan có thẩm quyền;

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu được cấp trước đó.

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận một cửa Công an tỉnh (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến chiều thứ Sáu).

5.6

Lệ phí

 

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu: 00 đồng/Giấy chứng nhận/con dấu

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

B2

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiến hành xử lý hành chính về việc mất con dấu và ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo mục B1.

Bộ phận một cửa

Giờ hành chính

BM 01- Giấy biên nhận

B3

Làm thông báo mất con dấu gửi 11 huyện, thị và 63 tỉnh thành

Bộ phận một cửa

 

 

BM 02 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B4

Lên mẫu con dấu và chuyển mẫu dấu cho cơ sở sản xuất con dấu

Bộ phận một cửa

 

BM 02 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5

Hoàn thành con dấu chuyển lại Bộ phận một cửa

Cơ sở sản xuất con dấu

 

 

B6

Trình lãnh đạo duyệt

Lãnh đạo phòng

 

 

B7

Sau khi Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu đã được Lãnh đạo Phòng ký duyệt, tiếp nhận và lưu chiểu mẫu con dấu

Bộ phận một cửa

 

 

B8

Trả con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho cơ quan, tổ chức

Bộ phận một cửa

Giờ hành chính

- BM 03 - Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

B9

Thống kê và theo dõi

Bộ phận một cửa

 

 

- BM 04 - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Lưu ý

 • Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc - BM02 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7
 • Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.
 • Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

5.8

Cơ sở pháp lý

 

 • Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
 • Thông tư số 20/2012/TT-BCA ngày 13/4/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 • Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 13/4/2012 của Bộ Công an quy định về mẫu dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh Nhà nước.
 • Thông tư số 128/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực về an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
 • Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình..
             
 
 1. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

 1.  

BM01

Mẫu Giấy biên nhận

 1.  

BM02

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công viêc

 1.  

BM03

Mẫu Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

 1.  

BM04

Mẫu Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

 1.  

1 số mẫu biểu khác

 

 

 1. HỒ SƠ  LƯU

Hồ sơ làm lại con dấu và Giấy CN đã đăng ký mẫu dấu gồm những thành phần sau:

TT

Hồ sơ lưu

 1.  

Giấy Chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

 1.  

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

 1.  

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

 1.  

Các hồ sơ khác có liên quan

Hồ sơ được lưu tại PC64

 

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy giới thiệu
2 Xuất trình Chứng minh nhân dân
3 Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu
4 Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên
5 Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu
6 Quyết định thay đổi về tổ chức, đổi tên cơ quan
7 Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bị mất con dấu
8 Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan
9 Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu được cấp trước đó