Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 2.Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

1. Trình tự thực hiện

* Trường hợp cơ quan tổ chức, cơ sở tự tổ chức huấn luyện:

Bước 1 - Cơ quan, tô chức, cơ sở tự xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện và tổ chức tự huấn luyện.

Bước 2 - Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH.

Bước 3 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức kiểm tra lý thuyết, thực hành với các đối tượng đăng ký cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PC&CC.

Bước 4 - Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PC&CC cho các đối tượng đạt yêu cầu.

* Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức huấn luyện:

Bước 1 - Các nhân, cơ quan, tổ chức, cơ sở nộp đơn đề nghị tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PC&CC cho cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH.

Bước 2 - Cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PC&CC, đồng thời tổ chức kiểm tra cuối khóa cho các đối tượng đăng ký.

Bước 3 - Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PC&CC cho các đối tượng đạt yêu cầu.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh.

3. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PC&CC:

a. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức huấn luyện:

- Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện;

- Kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức huấn luyện;

- Danh sách đối tượng tham gia huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận.

b. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức huấn luyện:

- Đơn đề nghị tổ chức lớp huấn luyện;

- Danh sách đối tượng đăng ký dự lớp huấn luyện.

c. Cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy phải nộp đơn đăng ký dự lớp huấn luyện (mẫu số PC14).

4. Thời hạn cấp, cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PC&CC:

Thời gian cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu hoặc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xin đổi, cấp lại.

5. Đối tượng thực hiện:

- Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

- Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

- Người chỉ huy tàu thuỷ, tàu hỏa, tàu bay, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên, trên phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

- Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

- Các cá nhân khác có yêu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

7. Kết quả: Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PC&CC.

8. Lệ phí: Do cá nhân, cơ quan, tổ chức, cơ sở tự chi trả đối với các điều kiện phục vụ công tác huấn luyện và tổ chức kiểm tra.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Mẫu PC14.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Các cá nhân đăng ký cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PC&CC phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a. Thời gian huấn luyện:

- Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu: Từ 16 đến 24 giờ.

- Thời gian huấn luyện lại để được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy sau khi giấy này hết thời hạn sử dụng tối thiểu là 16 giờ.

b. Nội dung huấn luyện:

- Kiến thức pháp luật, kiến thức về PC&CC phù hợp với từng đối tượng.

- Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy và chữa cháy.

- Biện pháp phòng cháy phù hợp với tính chất hoạt động, sinh hoạt của các đồi tượng.

-Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy.

- Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện PC&CC.

- Phương pháp kiểm tra an toàn về PC&CC.

          11. Cơ sở pháp lý:

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013.

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013.

+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013.

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị kiểm tra + Đơn đề nghị kiểm tra
2 Kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức huấn luyện
3 Danh sách đối tượng tham gia huấn luyện
4 Đơn đề nghị tổ chức lớp huấn luyện
5 Danh sách đối tượng đăng ký dự lớp huấn luyện