Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 8. Chấp thuận chủ trương giao đất đối với trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 16 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người đại diện cơ sở tôn giáo nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: số 727 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.Đồng thời, chuyểnhồ sơ đến Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian thực hiện ½ ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.

- Bước 2: Chi cục Quản lý đất đai tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý kiến của các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện về tính pháp nhân, nguồn gốc đất và quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Thời gian thực hiện 02 ngày làm việc.

- Bước 3: Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND cấp huyện được lấy ý kiến gửi văn bản trả lời đến Sở Tài nguyên và Môi trường về tính pháp nhân, nguồn gốc đất và quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Thời gian thực hiện 07 ngày làm việc.

- Bước 4: Chi cục Quản lý đất đai tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương giao đất. Thời gian thực hiện 03 ngày làm việc.

- Bước 5: UBND tỉnh chấp thuận chủ trương giao đất. Thời gian thực hiện 02 ngày làm việc.

- Bước 6: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận chủ trương giao đất từ Văn phòng UBND tỉnh, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận theo dõi, chuyển Bộ phận trả kết quả. Thời gian thực hiện 01 ngày làm việc.

- Bước 7: Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thông báo cho chủ sử dụng đến nhận kết quả (trường hợp người nhận kết quả không phải là chủ sử dụng đất thì phải có ủy quyền cho nhận kết quả của chủ sử dụng đất); thu lệ phí, phí (nếu có) theo đúng quy định. Thời gian thực hiện ½ ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tạiTrung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ:số 727 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 02716.254.888 (nhấn số nhánh 226 hoặc 227).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin giao đất (theo mẫu);

- Phương án sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Văn bản chứng minh nguồn gốc đất (đối với trường hợp cơ sở tôn giáo đã sử dụng đất nhưng khu đất chưa được cấp Giấy chứng nhận);

- Văn bản tự nguyện trả lại đất của chủ sử dụng khu đất dự kiến xây dựng công trình tôn giáo (đối với trường hợp chủ sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để nhà nước giao đất cho cơ sở tôn giáo) hoặc ý kiến chấp thuận bàn giao đất của cơ quan quản lý khu đất;

- Văn bản thành lập pháp nhân của cơ sở tôn giáo;

- Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu của cơ sở tôn giáo (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 16 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cơ sở tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, sở, ban, ngành; UBND cấp huyện;Trung tâm Phục vụ hành chính công.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn chấp thuận chủ trương giao đất. 

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn xin giao đất theo Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định hạn mức đất cơ sở tôn giáo khi nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất + Mau 1
2 Phương án sử dụng đất
3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Văn bản chứng minh nguồn gốc đất
4 Văn bản tự nguyện trả lại đất của chủ sử dụng khu đất dự kiến xây dựng công trình tôn giáo
5 Văn bản thành lập pháp nhân của cơ sở tôn giáo
6 Văn bản bổ nhiệm người đúng đầu của cơ sở tôn giáo