Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 11. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 20 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: số 727 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì ghi Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Đồng thời, chuyển hồ sơ đến Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian thực hiện ngay trong ngày.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.

- Bước 2: Chi cục Quản lý đất đai thẩm định, tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi đất. Thời gian thực hiện 11 ngày làm việc.

- Bước 3: UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi đất. Thời gian thực hiện 07 ngày làm việc.

- Bước 4: Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường nhận Quyết định từ Văn phòng UBND tỉnh.  Đồng thời, chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả. Thời gian thực hiện 01 ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: số 727 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 02716.254.888 (nhấn số nhánh 226 hoặc 227).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản giới thiệu địa điểm (chấp thuận chủ trương đầu tư) hoặc dự án khai thác khoáng sản được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và sơ đồ kèm theo;

- Thông báo thu hồi đất;

- Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được thẩm định và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của người có đất bị thu hồi;

- Báo cáo của UBND cấp huyện kèm theo danh sách các đối tượng có đất bị thu hồi (tên đối tượng, số tờ, số thửa, diện tích thu hồi, loại đất);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có);

- Trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất (được lập khi thẩm định phương án bồi thường 07 bộ).

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có đất thu hồi;

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả TTHC: Trung tâm hành chính công tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi đất.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điều 61, 62 của Luật Đất đai 2013;

- Phù hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Phù hợp tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 19 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ  quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản giới thiệu địa điểm (chấp thuận chủ trương đầu tư) hoặc dự án
2 Thông báo thu hồi đất
3 Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được thẩm định và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của người có đất bị thu hồi
4 Báo cáo của UBND cấp huyện kèm theo danh sách các đối tượng có đất bị thu hồi (tên đối tượng, số tờ, số thửa, diện tích thu hồi, loại đất);
5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
6 Trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất (được lập khi thẩm định phương án bồi thường 07 bộ).